Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũ|Tam Hoa

SỞ KẾ HOẠC VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TAM HOA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                                                  ----------0O0---------

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

(Trước khi phá dỡ công trình)

 

..............., Ngày .......... Tháng ......... Năm 2021

Chúng tôi:  

1. Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………………………………………………………………. 

2. Đại diện nhà thi công (bên B).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….  

3. Đại diện công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa (bên C).

Ông (bà): Đoàn văn Hải                            Số điện thoại: 0367.222.111

Chức vụ: Phó giám đốc

Số CMTND: ……………………………………………………………………………

Hôm nay ngày …….tháng…….năm 2020 ba  bên chúng tôi cùng khảo sát hiện trạng nhà của bên A, tại nhà có địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của nhà cần khảo sát hiện trạng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực

............................................................................................................................................................................................................................................................

+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh):

Các bên thống nhất hiện trạng công trình được ghi nhận theo thước phim đã quay video vào ngày …….tháng…….năm 2020

Bên C có trách nhiêm giữ và bảo vệ thước phim đến khi thanh lý hợp đồng phá dỡ


>>>>> Từ khóa tìm kiếm: Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình cũ <<<<<  
 
 
        Đại diện bên A                              Đại diện bên B                              Đại diện bên C


 
Tham khảo thêm: 
* Hợp đồng phá dỡ nhà cũ
*
 Hợp đồng ép cọc bê tông


Tin tức liên quan